11. 4. 2009 14:13

Gotický sloh.doc


11. 4. 2009 14:08

Renesance a humanismus.doc


11. 4. 2009 14:03

Doba jagellonská Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupil na český trůn Vladislav Jagellonský. Patnáctiletý Vladislav však nebyl jediným králem. Ještě za života Jiřího se českým králem prohlásil i Matyáš Korvín. Vladislav se dokázal s Korvínem dohodnout…


11. 4. 2009 14:01

Doba poděbradská Po smrti Zikmunda Lucemburského mohly vedle zemských sněmů rozhodovat o dění také krajské spolky měst a šlechty nazývané landfrýdy, v jejichž čele stáli volení hejtmani. Obyvatelé českých zemí se podle víry dělili na dvojí lid –…


11. 4. 2009 13:53

Svatá říše římská a reformace SŘŘ byla svazkem několika samostatných království, vévodství, knížectví. Rozkládala se na území Německa, Čech a Moravy, Rakouska, na částech Švýcarska, severní Itálie, Nizozemí, Polska a východní Francie. Hlavou SŘŘ byl…


11. 4. 2009 13:49

Vyhnání Arabů z Pyrenejského poloostrova Arabové se dostali na Pyrenejský poloostrov v 8. století a skoro celý si ho podrobili. Pouze sever se muslimům nepodařilo podmanit, vytvořilo se tam malé křesťanské království. Jeho panovníci postupně začali…


11. 4. 2009 13:47

Reformace a protireformace Reformace Reformace je snaha reformovat církev. Byla namířena proti bohatství a světské vládě církve. Základní myšlenky reformace: - návrat k čisté podobě křesťanství - důraz na boží slovo - spása lidí závisí na jejich…


10. 3. 2009 10:58

Podtrhni podmět a přísudek. Urči druh přísudku (slovesný jednoduchý, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný beze spony, citoslovečný). Musím chodit každý den do školy. Žáci určovali podmět a přísudek. Pavel je sběratelem poštovních známek.…


10. 3. 2009 10:56

Slova v závorkách uveď v patřičných tvarech: V řadě (práce) _________se vyskytly chyby. Po (povodně) ____________přišla řada lidí o přístřeší. Mezi (člověk)_________ se o tom hodně mluvilo. V mnoha evropských (země) ___________ se platí eury. Průvod…


10. 3. 2009 10:55

Doplň tvar podstatného jména: Honza chtěl po panu (král)_________, aby mu dal princeznu za ženu. Mezi (pole) ______ vedla úzká cestička. (Husita)_________ zvítězili nad křižáky v bitvě u Tachova. V horských (oblast) _________ musí mít auta sněhové …


Autor blogu Grafická šablona Nuvio