Velkomoravská říše

11. 4. 2009 14:39

Velkomoravská říše (VM)

Území kolem řek Moravy a Dyje patří k nejúrodnějším částem naší země, proto se zde začaly usazovat slovanské kmeny. Brzo mezi nimi docházelo ke specializaci, část se věnovala zemědělství, jiní se zabývali řemeslem, další se věnovali obchodu

Na opevněných hradištích sídlil kníže a velmožové. S pomocí vojenské družiny chránili ostatní členy kmene. Nejmocnější velmožové si postupně podmanili své sousedy, a tak se celá oblast sjednotila a vznikl první stát na našem území – Velkomoravská říše.

Prvním historicky známým panovníkem VM byl kníže Mojmír, dle něj se vládnoucí dynastie nazývá Mojmírovci. Mojmírovým soupeřem byl na západním Slovensku kníže Pribina, Mojmír proti němu vytáhl a vyhnal ho, jeho území připojil k VM.

V Mojmírově době představovala pro VM nebezpečí Východofrancká říše, která na VM začala útočit. Mojmír uznal svrchovanost Francké říše. Aby zabránil jejím nájezdům, rozhodl se odvádět Ludvíku Němcovi každoroční mírový poplatek zvaný tribut.

Mojmírovým nástupcem byl kníže Rastislav, který se rozhodl zbavit VM franckého vlivu, a tak došlo k válce, v níž Rastislav zvítězil. Když se nepodařilo Frankům získat moc ve VM zbraní, rozhodli se ji dobýt silou duchovní. Posílali na VM duchovní, kteří měli jako misionáři hlásat křesťanskou víru.

Kdo jsou misionáři?

Rastislav pochopil, že tak by se VM dostala opět pod francký vliv, a tak vyhnal francké misionáře a požádal nejprve papeže v Římě, aby na VM poslal misionáře, kteří by založili moravské biskupství. Papež byl však s Franky zadobře a nechtěl si to s nimi rozházet, a proto odmítl. Rastislav se tedy se stejnou žádostí obrátil na byzantského císaře, který mu vyhověl. V roce 863 přišli na Moravu bratři Konstantin a Metoděj s početným doprovodem.

 

Konstantin a Metoděj

Byli to bratři, pocházeli ze Soluně (dnes v Řecku), Soluň v té době patřila k Byzantské říši. Tehdy tam žilo hodně Slovanů, a tak Konstantin i Metoděj znali slovanský jazyk.

Konstantin působil jako správce jedné řecké provincie. Metoděj byl velmi vzdělaný, studoval filozofii.

863 přišli na Moravu šířit křesťanskou víru = věrozvěstové. Bratři se na misijní cestu dobře připravili, ještě v Soluni přeložili část bible a důležité bohoslužebné texty z řečtiny do slovanského jazyka, k tomu vytvořili nový spisovný slovanský jazyk = staroslověnštinu. Aby tímto jazykem mohly být texty zapsány, vymyslel Konstantin nové písmo = hlaholici. Jejich misijní cesta byla velmi úspěšná, kromě šíření křesťanství rozvíjeli na VM i vzdělanost.

Proti Konstantinu a Metoději vystupovali frančtí kněží. Oba bratři se tedy vydali za papežem do Říma, aby obhájili slovanský bohoslužebný jazyk (dříve bohoslužba jen v latině, řečtině, ). Papež povolil další bohoslužebný jazyk – slovanštinu. Konstantin v té době onemocněl, a tak přijal jméno Cyril a uchýlil se do kláštera, kde zemřel. Metoděj byl v Římě jmenován 1. moravským biskupem. Po návratu na Moravu byl ale 3 roky vězněn franckými biskupy. Po jeho smrti papež slovanskou bohoslužbu zakázal, mnoho jeho žáků bylo z VM vyhnáno, útočiště našli slovanští bratři v Bulharsku.

 

Rozkvět VM za Svatopluka

Rastislavovým nástupcem se stal jeho synovec Svatopluk, který rozšířil území až k Šumavě a Krušným horám na J, na V až k řece Visle.

Na jeho dvoře přijal křest český přemyslovský kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou a další velmožové.

Za Svatoplukovy vlády zažila VM velký rozkvět. Na velkomoravských hradištích se budovaly knížecí paláce a kostely (ze dřeva a kamene), rozvíjela se i umělecká řemesla (šperkařství).

Významná hradiště byla ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Mikulčicích, na Velehradě, na Pohansku u Břeclavi.

Z doby VM se nám dochovaly písemné památky, legendy o životě svatého Konstantina a Metoděje. Slovanská byla i nejstarší duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny.

Staroslověnsky

Hospodine, pomiluj ny!

Jezu Kriste, pomiluj ny!

Ty spase všeho míra,

spasiž ny i uslyšiž,

Hospodine, hlasy našě!

Daj nám všěm, Hospodine,

žizn a mír v zemi!

Krleš! Krleš! Krleš!


V dnešní češtině

Hospodine, smiluj se!

Jezu Kriste, smiluj se!

Spasiteli veškerého světa,

spas nás a vyslyš,

Hospodine, hlasy naše!

Dej nám všem, Hospodine,

hojnost a pokoj v zemi.

Kyrie, eleison! (= Pane, smiluj se!)

 

Zánik VM

Po Svatoplukově smrti soupeřili jeho synové o moc, této krize využili maďarští kočovníci, kteří ji v roce 906 vyvrátili. Od té doby se začalo Slovensko vyvíjet samostatně, ovládli ho Maďaři. České země se rozpadly na řadu knížectví, nejvýznamnější bylo knížectví Přemyslovců v Čechách.

 

Zobrazeno 4642×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio